fbpx

STATUTEN

STATUTEN DE NEDERLANDSE CLUB
STATUTS

Laatstelijk gewijzigd 13 maart 2004.
Dernier changement mars 13 2004.

S T A T U T E N
=============

ARTIKEL 1: NAAM, DUUR, ZETEL

De vereniging draagt de naam DE NEDERLANDSE CLUB. Zij is opgericht te Nice op 1 februari 1959 voor onbepaalde tijd en is gevestigd in Peymeinade.

ARTIKEL 2: DOEL

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de saamhorigheid onder haar leden in Zuidoost Frankrijk, in het Prinsdom Monaco en in aangrenzende gebieden. Zij tracht dit doel, met gebruikmaking van alle wettige middelen, te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten gericht op ontspanning, cultuur en sport en door de verspreiding onder de leden van een nieuwsbulletin.
De vereniging zal zich onthouden van gerichte activiteiten op politiek, godsdienstig of commercieel gebied.

ARTIKEL 3: LEDEN EN DONATEURS.

De vereniging kent ereleden en gewone leden als stemgerechtigde leden, en donateurs.

ERELEDEN zijn gewone leden, die de vereniging aan zich hebben verplicht door buitengewone verdiensten en die deze titel hebben verkregen door een besluit van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
GEWONE LEDEN zijn als lid aanvaarde Nederlanders van tenminste 18 jaar. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen van deze voorwaarden afwijken.
DONATEURS zijn natuurlijke of rechtspersonen die, met goedvinden van het bestuur, de vereniging ondersteunen met een geldelijke bijdrage. Zij hebben, met uitzondering van de ledenvergadering, toegang tot bijeenkomsten van de vereniging.

ARTIKEL 4: EINDE LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a) door overlijden van het lid.
b) door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris, minstens 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar.
c) door opzegging door het bestuur wegens wanbetaling van aan de vereniging toekomende gelden.
d) door ontzetting uit het lidmaatschap door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van tenminste tien leden aan het bestuur, wegens handelingen in strijd met de doelstellingen en/of besluiten van de vereniging. Het betrokken lid zal tenminste een maand voor de betreffende vergadering per aangetekende brief in kennis worden gesteld van het voorstel tot ontzetting. Hij heeft het recht vóór de vergadering schriftelijk, dan wel ter vergadering mondeling, zijn zienswijze naar voren te brengen.

ARTIKEL 5: BESTUUR
a) Ieder jaar worden door de jaarvergadering uit de leden bestuursleden gekozen ter bezetting van de in dat jaar te vervullen vacatures. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal posten, kan de verkiezing op voorstel van de voorzitter bij acclamatie geschieden, tenzij tien of meer leden schriftelijk stemming verlangen. Overtreft het aantal kandidaten het aantal beschikbare posten, dan geschiedt de stemming schriftelijk.
b) Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, te bepalen door het zittende bestuur.
c) Bij langere ontstentenis van een bestuurslid, kan het bestuur een vervanger aanwijzen waarna in de eerstvolgende jaarvergadering zo nodig in de definitieve vervanging wordt voorzien.
d) De voorzitter wordt uit het gekozen bestuur, voor de duur van zijn mandaat als bestuurslid, door de jaarvergadering benoemd.
e) Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
f) Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn na aftreden onmiddellijk herkiesbaar.
g) De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, zulks steeds na genomen bestuursbesluit, tenzij in spoedgevallen ter verzekering van de rechten of eigendommen van de vereniging.
h) Het bestuur is alleen in een ledenvergadering verantwoording schuldig aan de leden.

ARTIKEL 6: GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies, op voorstel van het bestuur vast te stellen door de jaarvergadering, uit donaties en uit schenkingen of andere toevallige baten.
Omtrent het beheer van de geldmiddelen zijn nadere regels gesteld in het Huishoudelijke reglement.

ARTIKEL 7 VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

ARTIKEL 8: JAARVERGADERING, BIJZONDERE LEDENVERGADERING

a) De jaarvergadering wordt binnen 3 maanden na beëindiging van het verenigingsjaar gehouden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar en doet aan de vergadering een voorstel voor de verkiezing van bestuursleden en voor de contributie in het nieuwe verenigingsjaar.
b) Een bijzondere ledenvergadering kan worden bijeengeroepen door het bestuur. Het bestuur is daartoe verplicht binnen 6 weken nadat tenminste 50 leden een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur hebben ingediend onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
c) Ledenvergaderingen zijn alleen toegankelijk voor leden. Het bestuur stelt de agenda samen. In de vergadering kunnen alleen geldige besluiten worden genomen over punten welke in de agenda zijn vermeld. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen tenzij de statuten anders bepalen. De agenda met eventuele bijlagen zal tenminste 3 weken voor de datum van de ledenvergadering aan de leden worden toegestuurd.

ARTIKEL 9: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement dient ter aanvulling van de statuten en mag daarmede niet in strijd zijn. Het huishoudelijk reglement moet in een ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen zijn aangenomen.

ARTIKEL 10: WIJZIGING STATUTEN

De statuten kunnen worden gewijzigd in een ledenvergadering met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een omschreven voorstel daartoe dient, met de agenda, minstens 3 weken voor de vergaderdatum aan de leden te zijn verzonden.

ARTIKEL 11: ONTBINDING VAN DE VERENIGING

a) Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten in de jaarvergadering of in een bijzondere ledenvergadering, waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waarin ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen zich voor ontbinding uitspreken.
b) Indien aan dit quorum niet is voldaan kan het bestuur, op zijn vroegst na één maand en op zijn laatst na twee maanden, een tweede vergadering uitschrijven waarin een besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen met minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen.
c) Een voorstel tot ontbinding kan worden gedaan door het bestuur dan wel door twee derde van de leden.
d) Tenzij de vergadering anders besluit zal de voorzitter, met twee door de vergadering te benoemen leden, als vereffenaar optreden. Indien er sprake is van een positief saldo, zal dat ter beschikking worden gesteld van een sociaal fonds voor Nederlanders.

Aldus vastgesteld bij de oprichting van de vereniging op 1 februari 1959 en vervolgens gewijzigd op 6 januari 1973, op 23 oktober 1982, op 18 april 1985, op 4 september 1990, op 26 februari 2000.