fbpx

Huishoudelijk Reglement van De Nederlandse Club

Huishoudelijk Reglement van De Nederlandse Club

ARTIKEL 1: LEDEN, CONTRIBUTIE

a. Kandidaten voor het lidmaatschap wenden zich tot de secretaris of tot een ander bestuurslid.
b. Het bestuur beslist over de aanneming van leden. Het toetreden van een lid zal in het nieuwsbulletin worden bekendgemaakt. De rechten van het lidmaatschap gaan in na betaling van de contributie.
c. De contributie moet aan het begin van het verenigingsjaar worden voldaan, en wel uiterlijk  voor 1 mei. Tweede en volgende leden, op één adres woonachtig, betalen een aanvullende contributie, door het bestuur vast te stellen. Per adres wordt één exemplaar van de verenigingsmededeling gestuurd. Zij die lid worden na 1 juli betalen voor dat verenigingsjaar een door het bestuur vast te stellen aangepaste contributie.
d. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen de contributie individueel op een lager bedrag vaststellen.
e. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
f. Overeenkomstig art. 4c van de statuten, kan het bestuur een lid wegens wanbetaling van de contributie of van andere aan de vereniging toekomende gelden van de ledenlijst afvoeren en kan daarvan melding maken in het nieuwsbulletin.
g. Behalve naar vergaderingen kunnen leden, met toestemming van een bestuurslid, genodigden meenemen naar bijeenkomsten van de vereniging. Dezelfde persoon kan hoogstens twee maal per jaar worden geïntroduceerd.
h. Indien een lid een ledenvergadering niet kan bijwonen, kan het per vergadering een schriftelijke volmacht doen overleggen door een wèl aanwezig lid, om door dat lid zijn stem uit te brengen. Zodanige volmacht dient voor de vergadering bij het bestuur te worden gedeponeerd. Een lid kan niet voor meer dan 5 volmachten stemrecht uitoefenen. 

ARTIKEL 2: BESTUUR

a. Het bestuur draagt minstens 3 weken vóór de jaarvergadering kandidaten voor de te vervullen vacatures voor. De leden hebben het recht andere kandidaten voor te dragen. Zodanige kandidaatstelling moet zijn voorzien van tenminste tien handtekeningen van leden en van de instemming van de kandidaat en dient minstens één week voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast op zodanige wijze dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet gelijktijdig aftreden. Bij tussentijdse vervanging voltooit het nieuw gekozen bestuurslid het resterende mandaat van het bestuurslid dat hij vervangt.
b. De voorzitter leidt de vergaderingen en verleent en ontneemt het woord. Handelingen die voor de vereniging geldelijke verplichtingen meebrengen, kunnen alleen schriftelijk worden verricht en moeten ondertekend worden door de voorzitter, dan wel door de vice-voorzitter en de penningmeester.   
c. De secretaris verzorgt de oproepen voor de ledenvergaderingen en maakt de notulen daarvan. Hij draagt zorg voor het archief en regelt de deelname aan bijeenkomsten. Hij brengt verslag uit aan de ledenvergadering over het afgelopen verenigingsjaar. De ledenadministratie wordt in nauwe samenwerking tussen secretaris en penningmeester verzorgd.
d. De penningmeester voert het beheer over de verenigingsgelden overeenkomstig bestuursbeslissingen. Hij int de contributie en betaalt  de rekeningen. Hij voert een verantwoorde boekhouding en brengt in de jaarvergadering een schriftelijk financieel verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. 
Bij tijdelijke afwezigheid van de penningmeester worden de lopende zaken waargenomen door een ander lid van het Bestuur, in casu de voorzitter. Andere (bestuurs-)leden dienen zich te onthouden van het doen van toezeggingen aan c.q. het maken van afspraken met derden namens het Bestuur voozover deze financiële gevolgen hebben voor de Vereniging, tenzij hij/zij: 
    A. daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is door de voorzitter of de penningmeester of
    B. handelt binnen het kader van zijn/haar specifieke taken/opdrachten.
De administratie van de penningmeester zal vóór de jaarvergadering worden gecontroleerd door een in de vorige jaarvergadering benoemde kascommissie, bestaande uit 2 leden, die in de laatste vier jaren niet deel hebben uitgemaakt van het bestuur. Een lid van de kascommissie kan maximaal 2 jaren achteréén als zodanig worden benoemd, met dien verstande dat elk jaar tenminste één lid niet wordt herbenoemd.
e. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 andere bestuursleden dat nodig oordelen. Bestuursbesluiten worden  genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

ARTIKEL 3: VERGADERINGEN, BESLUITVORMING

a. Vergaderingen worden door het bestuur uitgeschreven. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders voorschrijven.     
b. Ongeldige of blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
c. Over zaken wordt bij handopsteking gestemd; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over personen wordt schriftelijk of bij acclamatie gestemd. Bij staking van stemmen beslist het lot.
d. Aanvaarding door de vergadering van door het bestuur uitgebrachte verslagen houdt goedkeuring en décharge van het gevoerde beleid in.

ARTIKEL 4: BALANSSALDO

Het bestuur zal  zo mogelijk een balanssaldo aanhouden gelijk aan tenminste 50% van de ontvangsten van het afgelopen verenigingsjaar voor het opvangen van tegenvallers.

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Een omschreven voorstel daartoe moet op de agenda voor die vergadering zijn opgenomen.


Laatstelijk gewijzigd op 13 maart 2004.