fbpx

Pensioenuitkering

Dreiging van aantasting van verkregen pensioenrechten :
uw pensioen is in gevaar

Op het pensioenbedrag zoals vermeld in uw pensioenoverzicht kunt u straks niet meer rekenen. Want volgens het pensioenakkoord van 4 juni 2010 tussen de organisaties van werkgevers en werknemers dienen de pensioenen afhankelijk te worden gemaakt van de beleggingsopbrengsten en de levensverwachting (variabel maken). Echter zónder de opgebouwde pensioenrechten van de pensioengerechtigden te blijven garanderen. De pensioenuitkering zou dan jaarlijks kunnen wijzigen. De meeste politieke partijen hebben helaas aangegeven bereid te zijn om de Pensioenwet in die zin aan te passen.

De Stichting Pensioenbehoud is daarom onlangs opgericht om door lobby, publicaties en zonodig procedures te bereiken dat Nederlandse pensioengerechtigden hun tot op heden gegarandeerde vaste pensioenaanspraken bij pensioenfondsen zullen behouden en dat deze dus niet variabel worden gemaakt. Tijdens de hoorzitting over pensioenen op 3 november j.l. van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer bleek geen enkele organisatie of deskundige op te komen voor het behoud van deze opgebouwde en gegarandeerde vaste pensioenrechten. Daarom deze stichting om te trachten uw opgebouwde vaste pensioen bij bedrijfstak- of bedrijfspensioenfondsen te beschermen.

Oorzaak van aantasting van rechten

Het risico van een te lage dekkingsgraad (de verhoudingen tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds kan leiden tot het niet indexeren van de opgebouwde pensioenen voor inflatie en dus tot koopkrachtverlies zoals nu al enige jaren het geval is. Nu willen werkgevers en werknemers óók alle gevolgen van het risico van langer leven en van beleggingsrisico’s - dat nu worden opgevangen door het pensioenfonds vanuit de kostendekkende premie van de werkgever en uzelf evenals door de beleggings-opbrengsten - laten dragen door de pensioengerechtigden. Dan wordt de hoogte van de opgebouwde pensioenrechten variabel en dus het jaarlijkse pensioenbedrag heel onzeker. Een ongehoorde inbreuk op de tot op heden gegarandeerde vaste pensioenrechten.

Daarmee wordt het huidige pensioenfonds met afgesproken pensioenbedragen een gewoon beleggingsfonds (denk aan de woekerpolis!) waarbij de pensioenrechten die zijn opgebouwd na een lang en werkzaam leven niet meer vast en gegarandeerd zijn.

Waarom zou een pensioenfonds niet kunnen wat een pensioenverzekeraar wel kan: een gegarandeerde uitkering zonder tussentijdse wijzing van de voorwaarden?

Strijdig met fatsoen en recht

Deze voorgenomen inbreuk op verworven rechten is onacceptabel en strijdt met elk rechtvaardigheidsgevoel. Een wettelijke regeling wijzigen met terugwerkende kracht is onethisch en verwerpelijk, vooral voor degenen die dat verlies niet meer kunnen goed maken in het laatste deel van hun leven. Het is ook juridisch zeer aanvechtbaar en is in strijd met de bescherming van het recht op ongestoord genot van iemands (economisch) eigendom zoals is vastgelegd in het Europese recht.

Neem nu actie en sluit u aan bij de Stichting Pensioenbehoud

De stichting zal namens u als begunstigers de politieke partijen op korte termijn vragen om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de bestaande vaste pensioenrechten. Meld u snel aan op de website of per brief én door een storting van tenminste € 10,- op bankrekening 48.53.73.882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger. Bij voldoende begunstigers kan een eventuele procedure mede namens u worden gevoerd. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mr Erik L. Daae, voorzitter.

Zie verder onze website www.stichtingpensioenbehoud.nl

Met vriendelijke groet,
mr Erik L. Daae
voorzitter Stichting Pensioenbehoud